O nas

Krajevna skupnost Mavčiče je del Mestne občine Kranj. Obsega naselja Breg, Jama, Mavčiče, Meja, Podreča in Praše, ki ležijo na južnem delu Kranja na desnem bregu reke Save.

Dogodki

Od 16. do 17.30 ure – prevzem prej naročenih agrumov, sladkega krompirja in kakijev.


Datum: 19. 11. 2019 
Spoštovani!    

Tudi naša krajevna skupnost je končno dobila svoje prostore. Imamo novo opremljeno pisarno ter sanitarije in večji večnamenski prostor za sestanke društev in druženja krajanov.  Dela so v rokih opravili predvsem domači izvajalci, občina pa je zanje zagotovila 48.000 EUR. Oprema je kupljena iz sredstev krajevne skupnosti in sestavljena s prostovoljnim delom nekaj krajanov.

VSE KRAJANE VABIMO NA OTVORITEV PROSTOROV KRAJEVNE SKUPNOSTI

V PETEK, 22. NOVEMBRA 2019, OB 16.30 URI.

Vabljeni tudi na nakupovanje na MAVŠKI TRŽNICI v zadružnem domu med 16 in 18 uro.

V zadnjem trimesečju je poročilo o delu sveta krajevne skupnosti bogatejše z dogodki in pridobitvami. Precej napora smo vložili, zato smo zadovoljni, da z vašo podporo uspešno zaključujemo prvo leto dela.

V nedeljo, 20. oktobra, smo s sodelovanjem vseh društev ter občine dostojno počastili 150-letnico smrti pesnika Simona Jenka. Organizirali smo prvi pohod po Poti jeprškega učitelja. Pohodniki so prehodili pot od Drulovke do spomenika pesniku na Podreči. V vseh vaseh ste udeležence pohoda sprejeli krajani s toplim čajem in prigrizki ter jim predstavili značilnosti kraja. Iskrena hvala vsem, ki ste pripomogli, da je dogodek odlično uspel.

Po proslavi je bila na Podreči organizirana 1. mavška tržnica. Na njej se je s svojimi pridelki in izdelki predstavilo 6 domačih kmetij in 6 ekoloških iz sosednjih krajevnih skupnosti. Tržnica bo odslej v Mavčičah pri in v zadružnem domu vsak 4. petek v mesecu. Namesto v marketih z uvoženimi izdelki kupujmo domače in dajmo prednost sokrajanom!

Komunala Kranj je poleti in delno še v teh dneh asfaltirala najbolj uničene dele bankin. Vožnja je sedaj vsaj malo bolj varna. Nasutih je bilo tudi nekaj poljskih poti, ki so v lasti občine.

Pred 1. novembrom je g. Stane Hvasti z Brega brezplačno uredil še neuporabljene žarne grobove, jih oplel, položil filc in nasul pesek. Prebarval je tudi lesena okna in vrata vežice, uredil okolico pokopališča ter opravil jesensko košnjo zelenic okoli njega. Najlepša hvala!

Oktobra je krajevno skupnost obiskal župan Kranja, g. Matjaž Rakovec. S svojimi sodelavci je predstavil razvojne in investicijske programe za našo KS. Prisotni krajani so imeli največ pripomb in predlogov v zvezi z obnovo ceste in infrastrukture ob njej, opozorili pa so tudi na druge potrebe v naših vaseh.

Predstavnikom občine smo posredovali spisek potreb, za katere v svetu krajevne skupnosti menimo, da jih bo nujno čimprej realizirati. Zapisali smo:

 • obnova ceste in vse infrastrukture (pločnik, kolesarska steza, vodovod, kanalizacijski vod, elektrika, TK kabel). Prvi je na vrsti odsek od šole v Mavčičah do Kovačevih v Prašah. Tu so lastniki zemljišč, kjer bodo potrebni odkupi, že dobili obvestila investitorja. Sledil bo odkup na Bregu. Po uskladitvi predloga rekonstrukcije ceste z lastniki zemljišč, bo projekt obnove dokončno izdelan. Do sedaj je bila obnova ceste odvisna od proračuna občine, sedaj pa je odvisna od poteka odkupa potrebnih zemljišč na terenu;
 • ureditev dodatnih prostorov za vrtec – začasno za 5 let s pogodbo z Grams, d.o.o. v prostorih nekdanje trgovine in pošte in v tem času dograditev lastnih prostorov;
 • ob določanju vodovarstvenega območja za potrebe Škofje Loke morajo biti analizirane tudi druge možnosti znotraj območja škofjeloške občine, izbrana mora biti varianta, ki ne bo večinsko zajemala naše občine;
 • sanacija ostrešja in kritine na objektu zadružnega doma oz. gradnja kulturnega doma Simona Jenka v delu med picerijo, novimi prostori KS in gasilskim domom;
 • sanacija brežin v zajezenem delu Save, ureditev sprehajalnih poti in športnih površin (sodelovanje občine in Savskih elektrarn);
 • podaljšanje lokalnih linij avtobusa Kranj – Podreča do Medvod oz. vsaj do krožišča v Zbiljah;
 • odstranitev vseh zapuščenih objektov v občinski lasti v KS Mavčiče;
 • ureditev otroških igrišč v vaseh in ureditev igrišča za košarko, nogomet, odbojko, pump track poligon, …
 • ureditev Poti jeprškega učitelja  – podaljšanje že urejene poti od Drulovke do Brega ob jezeru naprej do Zbilj;
 • sanacija vlage v temeljih mrliške vežice;
 • izdelava kolesarske povezave Evrope z Balkanom v delu, ki poteka preko naše krajevne skupnosti;
 • ureditev parka pri spomeniku Simonu Jenku na Podreči;
 • vključitev lokalnih pridelovalcev v oskrbo javnih ustanov v krajevni skupnosti in občini.

Zagotovo je potrebno narediti še marsikaj drugega. Denarja je malo in več bo narejenega, če bomo krajani določena dela naredili prostovoljno. Zato prosimo, da nam posredujete dodatne predloge in potrebe ter se javite za vodje, ki boste skrbeli za izvedbo predlaganih projektov.

Druga obvestila:

Pristojbina 20 EUR za grob je plačilo stroškov vode, elektrike in odvoza smeti s pokopališča. Za sprotno vzdrževanje vežice, urejanje zelenice in okolice tako zbrana  sredstva ne zadoščajo in prihodnje leto jih bo potrebno povišati na 25 EUR.  

Stroške odvoza smetnjakov s pokopališča povečuje slabo ločevanje bioloških odpadkov od splošnih, pa tudi odlaganje smeti, ki niso s pokopališča. Umetno cvetje ne sodi v kontejner odpadnega cvetja!

Zbirališče odpadkov na Zarici imamo blizu, zato jih resnično ni potrebno puščati ob kontejnerjih na ekoloških otokih. Te nam bodo ukinili, če bodo mesta okoli njih zbirališče raznovrstne velike embalaže in drugih odpadnih predmetov.

Najem vežice stane 34 EUR na pokojnika, izdelan žarni grob pa 1.200 EUR. Zemljišče, na katerem so grobovi, je v lasti Župnije Mavčiče.  V občini je še nekaj takih pokopališč in občina namerava enotno urediti upravljanje z njimi. Začasno, dokler to ne bo urejeno, moramo za pokopališče skrbeti sami. Stalni vzdrževalec pokopališča še ni izbran, želeli bi skleniti pogodbo z domačinom, ki bi sam prevzel nadzor nad stanjem in dela izvajal sprotno, po potrebah.

Parkirišča nasproti mrliške vežice in ob starem gasilskem domu so prednostno namenjena avtomobilom obiskovalcev pokopališča oz. mrliške vežice ter nedeljskih in prazničnih maš. Zato v tem času avtomobilov drugih uporabnikov na parkirišču nasproti vežice in ob starem gasilskem domu ne sme biti.

Martina Eržen in Marjeta Žebovec sta izdali knjigo o Prašah. Kdor jo želi kupiti, naj se obrne neposredno nanju (051 368 861, 01 362 71 67, marjeta.zebovec @gmail.com).

Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj ima ob četrtkih ob 19.15 v šolski telovadnici v Mavčičah organizirano telovadbo. Vabijo nove članice, da se jim pridružijo! Vadba predstavlja zaščito pred osteoporozo ter njenimi posledicami in za članstvo ni potrebno biti osteoporozna bolnica.

Tržnica v Mavčičah pri zadružnem domu bo vsak 4. petek v mesecu od 16. do 18. ure, v novembru 22.11. in v decembru izjemoma 20.12., na dan prireditve – srečanja otrok z Božičkom.

Svet KS objavlja na Facebooku (KS Mavčiče), v kratkem bo začela delovati še spletna stran www.mavcice.si. Svoje predloge in pobude nam lahko pošiljate tudi na e-naslov krajevna.skupnost.mavcice@gmail.com oz. po pošti na naslov KS Mavčiče, Mavčiče 69. 

Pomembnejše telefonske številke:

 • naročilo poštnih storitev:  za isti dan je naročilo potrebno oddati do 8.00 ure zjutraj 04 231 90 30 (8.00 – 19.00, sobota 8.00 – 12.00),
 • ključi mrliške vežice: Alojz Ješe (031 307 201), ob smrti pokličemo Komunalo Kranj, ki  je v občini pooblaščena za prevoz umrlih: 04 28 11 391, dežurna 041 638 561,
 • zamenjava pregorelih žarnic javne razsvetljave: 041 880 199,
 • telovadba z Društvom bolnikov za osteoporozo Kranj: 030 334 732.

                                                                                              Svet KS Mavčiče